Екостоп

Екостоп® – плочки

За употреба в биологично и конвенционално пчеларство срещу акара Varroa destructor с над 94% ефикасност.

Екостоп представлява плочки от пластична маса, в която активните субстанции тимол и ментово масло се съдържат по начин, осигуряващ равномерното и продължителното им отделяне за 40 до 45 дни, независимо от околната температура. /Плочките в това време се втвърдяват./ По този начин се обхваща пълният жизнен цикъл на акара с едно единствено прилагане за сезона, намалява се разхода за труд на пчеларя и се избягва риска от неблагоприятни странични ефекти при пчелите от прекомерно изпаряване на тимол при високи температури.
Етеричните масла тимол и ментово масло са природни вещества, които имат освен специфичното акарицидно действие срещу акара Varroa destructor и бактерицидни и фунгицидни качества, които помагат на пчелните семейства, да се справят сами с множество други болести при пчелите.
Тимол се съдържа в меда по естествен начин и приложението на Екостоп не изменя качеството на меда. За Екостоп не е необходим карентен срок.

Можете да прочетете листовката на ветеринарномедицински продукт Екостоп-плочки тук

 

Ecostop® - lamellae

Екостоп® - плочки е продукт срещу вароатоза по пчелите и съдържа активни вещества тимол и ментово масло в оригинална и патентована фармацевтична форма. Бавното и постепенно изпаряване на биологичните субстанции позволява насищане на кошерното пространство с лечебни пари, насочени към унищожаване на кърлежа Varroa destructor.


Тимолът и ментовото масло са известни със своето саниращо и противопаразитно действие. Тимолът действа на принципа на денатуриране на белтъците в две направления. Като протоплазмена отрова инактивира ензимите на белтъчната хидролиза, като създава неразтворими протеинати. При действието му върху клетъчната мембрана се наблюдава загуба на селективната пропускливост, като основа за нарушаване на физиологичната функция на кърлежа. Действието на тимола върху мембраните е двойно поради наличието на хидрофилна и липофилна част на молекулата му.
Избраната фармацевтична форма - пластична плочка с подходящи размери, освобождава забавено активните вещества.
Екостоп- плочки представлява специфична фармацевтична форма, благодарение на която лекарственият продукт е с повишена ефективност, безвредност и точност на дозирането.
През 2006 година Екостоп - плочки е разрешен за употреба като конвенционален и биологичен продукт в пчеларството с противовароатозно действие който осигурява висока терапевтична активност срещу вароатоза до 94% в продължение на 45 дни.
Проведени се клинични изследвания по отношение установяване ефективността на Екостоп- плочки в продължение на 4 години в република България -Национален научноизследователски ветеринарен институт от доц. д-р. К. Гургулова, в Република Турция - Ветеринарен университет, гр. Бурса от проф. Айдин, в Сърбия- Ветеринарен университет гр. Белград от проф.  З. Станимирович.
Опитите за установяване ефективността на Екостоп- плочки показват, че ефектът е най- висок срещу вароатозата /90,59 ± 1,83%/ при прилагане в доза 2 плочки на пчелно семейство за 45 дни /К. Гургулова и колектив/.
При правилно прилагане Екостоп - плочки не показва нежелани странични действия върху пчелното семейство - смъртност на пчелни майки, пчели и пило, кражби и др.
Действието срещу кърлежа Varroa destructor се постига, чрез осигуряване на продължително и равномерно изпарение на тимол и ментово масло, при улеснен начин за дозиране. Осигуряват се високи и трайни нива на терапевтичен ефект, който не зависи от влиянието на околната температура и силата на пчелното семейство. Съставът на Екостоп- плочки позволява да се прилага еднократно за лечение на вароатоза в доза 1-3 плочки според силата на пчелното семейство в продължителен времеви период /45- 55дни/ на третиране без риск от замърсяване на пчелните продукти.
Активните и помощни вещества в състава на Екостоп са от природен произход и осигуряват биологично действие, без никакво вредно въздействие върху пчелите и потребителите на пчелни продукти и без да причинява вреда на околната среда. Екостоп е биологичен продукт и като такъв може да се прилага и по време на медосбора.
Според регламент 889/2008 на ЕС и законодателството на Република България за биологичното пчеларство са предписани специфични разпоредби. Екостоп- плочки е насочен за приложение и в биологичното пчеларство за борба с Varroa destructor. Активните му вещества - тимол и ментово масло са в съответствие с регламент 889/2008 на ЕС. Резултатите от изследванията показват, че Екостоп- плочки е високо ефективен /над 94%/ срещу Varroa destructor и е добре поносим от отделните категории пчели /К. Гургулова, Ив. Желязкова, Ив. Панчев 2010г., Международна конференция по биологично пчеларство, Несебър, Р. България/.
Представено е научно изследване върху Екостоп- плочки в турското списание „ Uludag Aricilik” 2/2007година. Авторите –доц. Айдън и доц. Чакмак представят изследване за Екостоп- плочки
Произведен от Примавет София продуктът е сравнен по ефикасност с Перицин /Кумафос/. Резултатите от изследването показват, че Екостоп - плочки притежават ефективност срещу кърлежа Varroa destructor 94,7% срещу 90,3%за контролата – Перицин.
Екостоп - плочки е изследван и от Reza Shahrouzi - международен експерт по пчеларство.
Екостоп- плочки произведен от „Примавет София” е изпитан срещу вароатоза при два пчелина в Иран в периода септември- октомври 2007 година при температура от +10°С до 30°С. Екостоп - плочките са поставени върху рамките /3 броя за силни и 2 броя за слаби семейства/ и са престояли 45 дни в кошерите. При използването на Екостоп - плочки няма изискване околната температура да е по- висока от 15°С.
Теренното изследване проведено в Иран срещу вароатоза показва, че Екостоп- плочки на „Примавет София” ООД притежава много добра ефикасност от 94,07%.

 

Предимства на Екостоп- плочки

 • Чрез прилагане на правилна стратегия, базирана на прецизното опознаване на биологичните особености, начина на живот и размножаване на паразита Varroa destructor,” Примавет София създаде високо ефективен конвенционален и биологичен продукт Ecostop® - lamellae.
 • Екостоп - плочки притежава Патент за изобретение No64831/2006 от Патентното ведомство на Република България.
 • Екостоп - плочки има защитена търговска марка на латиница и кирилица в Република България и международни търговски марки в 6 държави.
 • На международно изложение в Плевен, в Р.България 2007г., международното жури присъди голямата награда за иновации в пчеларството и „Крило на успеха” на Екостоп - плочки.
 • Патентното ведомство, Съюза на изобретателите, Селскостопанската академия на Република България и Комисия от изтъкнати учени присъди през 2010 год. сребърен медал за успешно разработен патент за Екостоп - плочки, който е внедрен и утвърден в пчеларската практика в Р. България и други страни.
 • Ветеринарномедицинските служби на България, Турция, Украйна, Албания, Унгария, Литва, Грузия са провели тестване, експертизи и анализи и са издали Лицензи за употреба на продукта Екостоп- плочки.
 • Учени работещи в областта на пчеларството в България, Сърбия, Турция, Иран, Литва, Украйна са провели независими научни изследвания, резултатите от които са докладвани на научни форуми на четири световни конгреса на Апимондия или публикувани в реномирани научни списания.
 • Екостоп- плочки се изнася и се използва в пчеларската практика на 6 държави.
 • Специално разработен в удобна и лесно приложима форма Екостоп - плочки е предпочитан за борба с вароатозата. Успешно разработена рецептура на основата на тимол и ментово масло, довеждат до висока ефективност /94,7 %/ и поносимост на продукта.
 • Достъпна и лесна употреба на Екостоп - плочки. Разопакова се непосредствено преди употреба и се поставя на горната повърхност на корпусните рамки над пилото.
 • Дозира се в зависимост от силата на пчелните семейства и степента на опаразитеност установена при прегледа на пчелното семейство. Прилагат се 1 до 3 плочки, напролет и през есента, които действат в продължение на 45-55 дни. По този начин се ограничава максимално вароатозата в пчелина. За биологичните съставки на Екостоп - плочки не се изисква съдържание на максимално допустими количества /MRL/ за пчелен мед.
 • Акарът Varroa не е резистентен спрямо активното вещество на Екостоп- тимол и ментово масло. Тимолът действа по различен начин в сравнение със синтетичните пиретроиди. Като белтъчен денатурант той уврежда клетъчните мембрани и засяга всички клетъчни процеси, като начинът на действие срещу паразита е общ.
 • Акарът по-трудно ще измени своите органни функции за да бъде резистентен на тимола. В по- далечно бъдеще има вероятност да се появи резистентен на тимол акар Varroa.
 • Екостоп разработен като пластична плочка осигурява възможност тимолът и ментовото масло да се освобождават бавно при вложено в продукта действащо количество- 5 грама тимол, който не стресира и не прогонва пчелите, майката и пилото.
 • Екостоп се използва еднократно през пролетта и есента и приложението не е свързано с дневната температура в границите на 35°С. Прилагането не се отразява на яйцеснасянето на пчелната майка. При силно намножаване на акара Varroa през лятото, може да се използва Екостоп за да се ограничи количеството на кърлежа.
 • За равномерно изпарение на активните вещества и предотвратяване на частично заклейване на плочката е добре се поставят от вътрешните страни на корпуса летвички с размер до 1 см., за да се осигури свободно пространство за цялостно изпарение.

 

Резултати и мнения от пчеларската практика

 • Димо Димов - пчелар в биологичен регистриран пчелин и главен редактор на вестник „Пчела и кошер” Р.България :
  „Използвам Екостоп за третиране срещу вароатозата в биологичния се пчелин още по време на клиничните му изпитвания. Продуктът е високо ефективен и е добре поносим от пчелните семейства.”
 • Младен Котларски- Председател на професионалните пчелари, дългогодишен пчелар и главен редактор на вестник „Пчели” Р. България :
  „Екостоп е безвреден, а това го прави приложим и по време на медосбора. Това е огромното му предимство. След третирането няма опаразитяване и за Екостоп - плочки има големи надежди, че българският пчелар може да получи един екологичен продукт за борба с вароатозата.”