November 26th, 2019

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМБИНАЦИИ ОТ ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ЗА КОНТРОЛ НА VARROA DESTRUCTOR

Автори: проф. Калинка Гургулова и д-р Вера Попова

„Примавет –София“ ООД е единствената фирма в страната, която произвежда ветеринарномедицински продукти за пчели. Като доказана фирма на пазара, ориентирана в нуждите на българските пчелари, съвременните тенденции за прилагане на естествени природни продукти, техните предимства пред конвенционалните химически акарициди и увеличаването на биологично производство, „Примавет –София“ ООД се насочи към проучване, разработване и създаване на различни комбинации от етерични масла (КЕМ) в помощ на пчеларите в трудната борба срещу вароатозата.

Комбинации

На базата на литературни данни от научния и практически опит при използването на етерични масла в борбата срещу вароатозата, бяха разработени и изпитани различни комбинации от етерични масла. Проучена беше съвместимостта, разтворимостта, хомогенността и стабилността на комбинациите. С цел определяне на дозата в мерни единици, беше изчислено колко грама масло се съдържат в 1 капка от всяка комбинация. Беше определено количеството масло, което могат да поемат фурнирните ленти, времето за изпарение на маслата и пълното им изсъхване.

От всички комбинации бяха подбрани девет с различно съдържание на етерични масла. При предварителните лабораторни проучвания установихме, че най-стабилни и перспективни са три от тях – комбинации №3 (КЕМ3), №6 (КЕМ6) и №9 (КЕМ9).

Поносимост

Опитите за поносимост на пчелни семейства към фурнирни ленти, накапани с комбинации от етерични масла, бяха проведени на пчелин, разположен в гр. Козлодуй, който се състои от 100 пчелни семейства в 12-рамкови ДБ кошери. Експериментите бяха извършени с цел изпитване на поносимостта на пчелите към етеричните масла и отчитане на първоначалния ефект след 24 h. По наша преценка оставихме лентите до 4-я ден, с оглед да проследим остатъчното действие на маслата. Изпитахме три комбинации - №3 (КЕМ3), №6 (КЕМ6) и №9 (КЕМ9), всяка по 3 пчелни семейства с различно количество масло върху лентата – 1, 2, 3 и 4  капки / фурнирна лента. След накапване, лентите бяха поставяни върху рамките в кошерите.

Пчелните семейства показаха добра поносимост към комбинациите от етерични масла, внесени в кошерите с лентите. Не бяха наблюдавани негативни явления при майката, пчелите и пилото на 7-я, 24-я час и 4-я ден. Не се наблюдаваше излизане на пчелите на входа на кошерите, кражби на пчелни семейства и нападение на пчели. Не се установяваше миризма на етерични масла в пчелина около третираните кошери при престоя на лентите. Първоначалната ефективност за 4 дни варираше, в зависимост от степента на опаразитяване на пчелните семейства и количеството на етеричното масло върху лентите – най-висок ефект установихме при 4 капки / лента.

Ефективност

Проведените експериментите за ефективност на комбинациите от етерични масла бяха извършени при 208 пчелни семейства от 11 пчелина, разположени в областите: София, Монтана и Перник. Опитите протекоха съгласно предварително подготвена работна програма.

Приложихме следните комбинации от етерични масла:

- КЕМ3 - 1 лента, напоена с 4 капки и 2 ленти с по 2 капки.

- КЕМ6 - 1 лента, напоена с 4 капки и 2 ленти с по 2 капки.

- КЕМ9 - 1 лента, напоена с 4 капки и 2 ленти с по 2 капки.

Като контролни продукти бяха използвани:

- Екостоп – плочки, производство на фирма "Примавет-София" ООД.

- Апигард - производство на фирма „Vita Bee Health“ Ltd.

Препаратите бяха прилагани според указанията на производителя.

Сформирахме следните групи от пчелни семейства:

О1- опитна група, третирана с КЕМ3 - 10 пчелни семейства.

О2- опитна група, третирана с КЕМ6 - 10 пчелни семейства.

О3- опитна група, третирана с  КЕМ9 - 10 пчелни семейства.

К- контролна група - 10 пчелни семейства, не третирани.

Експериментите бяха проведени при 5 семейства от групата с по 1 лента, накапана с 4 капки и на останалите 5 семейства - по 2 ленти, накапани с по 2 капки от комбинациите. Целта беше да се установи дали има разлика в ефективността при поставяне на лентите с етерични масла на едно или две отделни места.

Изпитването протече в следния ред:

ü Определяне на силата на пчелните семейства чрез установяване на брой междурамия с пчели и брой пити, заети с пило.

ü Клинично изпитване на акарицидната активност срещу Varroa destructor – третиране с различни комбинации от етерични масла, разработени от фирма "Примавет-София" ООД.  Третиране на 1-ви, 7-ми, 14-ти ден.

ü Определяне на силата на пчелните семейства чрез установяване на брой междурамия с пчели и брой пити, заети с пило след третирането.

ü Контролно третиране с ВМП Екостоп или Апигард на 21-ви ден от началото на третирането, съгласно указанията на фирмата-производител.

ü Отчитане броя на падналите акари при контролните и опитните групи на:

- I третиране – 24-и час, 4-и и 7-и ден,

- II третиране на 8-и, 11-и и 14-и ден,

- III третиране – 15-и, 18-и и 21-и ден,

- на 22-ри ден - 24 часа след контролното третиране.

В по-малките пчелини с ограничен брой пчелни семейства изпитахме по една от комбинациите, а в по-големите проведохме опитите с трите комбинации от етерични масла. Поради голямата трудоемкост на опитите при част от пчелините събирахме само акарите, паднали от контролното третиране и по техния брой определяхме количеството останали акари в семейството след обработката с етерични масла.

По време на експериментите наблюдавахме пчелните семейства за наличие на негативни явления при майката, пчелите и пилото – смърт на какавиди и изхвърляне на пило, излизане на пчелите от кошера, кражби, смяна на майката.

Резултати

Резултатите от нашите изследвания показаха висок ефект при прилагането на трите комбинации от етерични масла в област Монтана. КЕМ3 и КЕМ9 имат равностойна ефективност, малко по-висока от тази на КЕМ6. Оценявайки глобално всички характеристики на трите комбинации, ние се спряхме на КЕМ9, която има всички качества да се прилага като помощно средство в интегрираната борба срещу вароатозата, заедно с другите методи и продукти. Ефективността надминава 90%, което всъщност е изискване за регистрираните акарициди (фиг.1).

Когато проверихме ефективността при пчелни семейства, при които след контролното третиране падат по-малко от 5 акара  (фиг.2), както и при тези с повече от 5 акара (фиг.3), установихме, че ефективността не се променя значително. Съответно за КЕМ3 ефективността се повишава с 4%, докато при КЕМ6 и КЕМ9 – ефективността се намалява  с 2-5% при по-високо опаразитените пчелни семейства.

Фиг. 1. Ефективност на различните комбинации от етерични масла

 

Фиг. 2. Ефективност на различните комбинации от етерични масла – контролно третиране <5 акара

 

Фиг. 3. Ефективност на различните комбинации от етерични масла – контролно третиране >5 акара

 

При сравняване на резултатите от прилагане на КЕМ9 в пчелините от трите области (фиг.4), установихме, че най-ниската ефективност е 87,51%, което е абсолютно приемливо за етеричните масла като акарициди. Това вероятно се дължи на различната степен на опаразитяване на семействата в различните райони, различните пчеларски практики и различните системи кошери.

Фиг. 4. Ефективност на КЕМ9 в пчелините от трите области

При проучване на ефективността на КЕМ6, установихме голяма вариабилност на резултатите (фиг.5). Средната ефективност беше 89,79%, минималната - 84,42%, а максималната – 93,67%. Тези данни също са задоволителни и, след допълнителни проучвания, тази комбинация може да намери бъдещо приложение в борбата срещу акара Varroa.

 

Фиг. 5. Ефективност на КЕМ6 в пчелините – София

Средният брой на останалите акари в семействата, паднали след контролното третирането с Апигард е представен на фиг.6. Това проучване беше проведено в няколко пчелина в област Перник с КЕМ9. Данните показват голямо разнообразие в различните пчелини. Това се дължи на различната опаразитеност на пчелните семейства. Средно най-голям брой акари падат в пчелин №3 в с. Бегуновци – 20,4 акара. Съпоставяйки тези данни с ефективността при опаразитени семейства с >5 акара (фиг.3), можем да твърдим, че ефективността на КЕМ9 при по-висока степен на опаразитяване достига почти до 90%. Най-малък брой паднали акари беше установен в пчелина в с. Филиповци, съответно 1,4 акара. Направи ни впечатление, че при много от семействата не паднаха акари при контролното третиране, което говори за слаба степен на инвазия.

 

Фиг. 6. Среден брой паднали акари от контролното третиране с Апигард в пчелините от област Перник

Фиг. 7. Паднали акари от действието на КЕМ9 в пчелините от област Перник

Фиг. 8. Паднали акари от контролното третиране с Апигард в пчелините от област Перник

Проучването на съвместимостта, стабилността, поносимостта, безвредното действие и ефективността на посочените комбинации от етерични масла в лабораторията и на пчелините продължи повече от една година. Като резултат предлагаме на пчеларите комбинация от етерични масла – КЕМ9, осигуряваща ефективност над 80%, която, приложена заедно с другите методи за целогодишен контрол на V. destructor, ще помогне в интегрираната борба срещу вароатозата.