March 22nd, 2018

ЕФЕКТИВНОСТ НА ВМП ВАРОСТОП - ЛЕНТИ И ВМП ЕКОСТОП - ПЛОЧКИ СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА ПО ПЧЕЛИТЕ

Проф. д-р Калинка Гургулова, Соня Такова, проф. д.н. Иванка Желязкова, Гл. ас. д-р Делка Салкова

Акарицидите имат различни начини на действие срещу Varroa destructor: химичен, след като са абсорбирани, физичен, чрез директен контакт, или чрез стимулиране на отбранителното поведение на пчелите срещу акара.

Срещу вароатозата са изпитани широка гама от средства с различна химична структура, приложени чрез различни начини: с храната, аерозолно, чрез напрашване, чрез фумигация и други. Прилагани  са амитраз /Takeuchi & Sakai, 1986; Камбуров и сътр.,1989/, флувалинат /Ellis, М. et all.,1988/, флуметрин, кумафос и др. При сравнение действието на флувалината с останалите средства е доказано, че той има най-висока ефективност срещу Varroa destructor /Herbert et all.1989; Watherell et all., 1990/. Съвременните акарицидни препарати, създадени на базата на синтетичните пиретроиди, включват голям брой инсектициди, използвани в селското стопанство. Синтетичните химикали тау-флувалинат и флуметрин (Apistan® и Bayvarol®) принадлежат към семейството на пиретроидите и се използват широко за борба срещу вароатозата. Те действат, като предизвикват превъзбуждане на нервната система на акара. По-специално, те се свързват с мембраната на невроните, предаващи нервните импулси, което води до парализа и смърт на паразита. Причината, поради която тау-флувалинат и флуметрин са такива мощни оръжия срещу Varroa е, че тези съединения имат висок афинитет към невроните на акара. Установеният профил на безопасност на флуметрина за пчелите предполага, че те имат механизми за детоксификация, които предотвратяват вредните му ефекти. Високият афинитет към една единствена мишена прави тау-флувалинат и флуметрин много ефективни при умъртвяването на акарите, като в същото време са относително безопасни за пчелите и хората.

Ранното откриване наличието на резистентност на Varroa към пиретроидите рязко би намалило загубите в пчеларството. Умерената употребата на даден препарат е по-добрата тактика, в сравнение на прилагането на по-висока доза /Milani, 1999/.

При алтернативната терапия и профилактика не се създава или рядко се получава резистентност към природните продукти – етерични масла, киселини и др.  Намалява се и рискът от контаминиране на пчелните продукти, тъй като алтернативните субстанции са от природно естество, не са токсични за пчелите и хората и се съдържат в пчелния мед. Растенията постоянно трябва да развиват начини за оцеляване срещу различни вредители. Следователно, не е изненадващо, че няколко субстанции, получени от растенията, имат инсектицидно и акарицидно действие. За разлика от синтетичните химикали, които обикновено са проектирани срещу една конкретна цел, растенията трябва да се борят срещу много различни вредители по едно и също време. Това прави техните субстанции по-широко спектърни, обикновено засягащи няколко цели. Установено е, че етеричните масла имат инсектицидни свойства и тимолът, получен от мащерка, най-често се използва срещу акара Varroa. Както и при предишните проучвания, повечето от доказателствата за това как действа тимолът идват от опити с насекоми. Някои етерични масла имат също и невротоксични ефекти чрез свързване и засягане на функцията на нервните рецептори. Има и доказателства, че тимолът засяга функцията на рецепторите, които са важни също за предаването на нервни сигнали при насекомите, (Knight, 2015).

Наличието на множество мишени за тимола затруднява появата на резистентност. Всъщност няма публикувани съобщения за устойчивост на Varroa към тимол. Това обаче не означава, че устойчивостта към тимола е невъзможна. Следователно все още най-добрата практика е третирането с тимол да се редува с прилагане и на други продукти (Knight, 2015).

Изпитани са разнообразни концентрации и дози на тимолq самостоятелно или приложени с различни начинr, кратност, интервал и период на третиране. Установената ефективност варира от 82% до 98,8% (Naneti, 1996). Прилагането му в комбинация с други природни вещества – етерични масла и киселини повишава неговия ефект (Bogdanov et all.,1999). Швейцарският препарат “Api-Life-Var”, съдържащ 76% тимол, 16,4% евкалиптол, 3,8% ментол и 3,8% камфора) показва висока акарицидна ефективност в диапазона от 95% до 98,6% (Abou-Zaid et all. 1995; Imdorf et all, 1995;  Moosbeckhofer 1994). Апигард също показва ефективност около 90%. Българският ВМП Екостоп - плочки, производство на „Примавет-София“ ООД, съдържа 5 g тимол и 2 ml ментово масло / плочка. При предишни наши изследвания този продукт показа ефективност над 90% (Gurgulova et al., 2004, 2008, Гургулова и кол., 2011).

Във връзка с гореизложеното и поради различните мнения на пчеларите за ефекта на регистрираните наши продукти, смятаме, че е необходимо да се направи клинично изпитване на Варостоп – ленти и Екостоп - плочки, производство на „Примавет-София“ ООД, за да се установи тяхната ефективност на настоящия етап.

Експериментите са проведени през периода юли – октомври 2017 г. Използвани са указанията, посочени в Наредба за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ВМП /№ 60/2006/, Техническо ръководство за оценка на третирането за контрол на акарите Varroa по пчелните семейства /CA3686/ и Ръковоство за ветеринарномедицинските продукти, контролиращи паразитирането на Varroa destructor по пчелите /EMA/CVMP/EWP/ 459883/2008/, Указания на Комисията по медицински продукти за ветеринарна употреба /CVMP, 15 November, 2010/.

Изпитването е проведено в 4 пчелина:

 - Пчелин в гр. Банкя, обл. София – град.

- Пчелин в с. Златия, обл. Добрич.

- Пчелин в с. Пъстрен, обл. Ст. Загора.

- Пчелин в гр. Бойчиновци, обл. Монтана.

Опитите в пчелинна в гр. Бойчиновци са проведени върху 30 пчелни семейства, заселени в 10-рамкови ДБ кошери, в пчелина в с. пъстрен и гр. Банкя върху 30 отводки и в пчелина в с. Златия върху 30 пчелни семейства, 15 от които заселени в 10 рамкови МК и 15 заселени в 10-рамкови ДБ кошери.

Сформирани са следните групи:

1.      О-в - опитна от 10 пчелни семейства, третирани с 4 ленти Варостоп за 35 дни.

2.      О-Е - опитна от 10 пчелни семейства, третирани с 2 плочки Екостоп за 45 дни.

3.      К- контролна група - 10 пчелни семейства, не третирани.

Информация за използваните в опита ветеринарномедицински продукти:

- Варостоп - ленти, състав: 3.6 mg flumethrin, производство на фирма "Примавет-София" ООД 

- Екостоп – плочки, състав: 5 g тимол и 2 g ментово масло/плочка, производство на фирма "Примавет-София" ООД

- Перицин – състав: coumaphos - 32 mg/ ml, производство на фирма " Вауег" AG, Germany. Използва се като контролен препарат след действието на изпитвания ВМП. При групата с Варостоп се прилага на 35-я ден, а при групата с Екостоп – на 45-я ден.

Методи:        

1.Определяне развитието на пчелните семейства по общо приети зоотехнически методи за измерване на силата в  kg пчели и количество на пилото в брой килийки.

2.Определяне на ЕИ на Varroa destructor в пчели и пило, съгласно OIE Terrestrial Manual, 2008, раздел 2.2.7.

3.Бърз тест за 4 часа за установяване на резистентност на акара Varroa detructor към Варостоп, извършен на пчели от пчелните семейства в групата, третирана с Варостоп - ленти.

Отчитане броя на падналите акари при контролните и опитните групи. На 24-ия час, 48-ия час, 72-ия час и на 4-ти, 8-ми, 10-ти, 15-ти, 20-ти, 25-ти, 30-ти, 35-ти ден (семействата третирани с Варостоп се третират контролно с Перицин и 5 семейства от контролната група се третират с Оксалис), на 40-ти и 45-ти ден (семействата третирани с Екостоп и 5 семейства от контролната група се третират контролно с Оксалис). Отчитахме броя на падналите от контролното третиране акари след 24 часа.

4.Контролно третиране с ВМП „Перицин®“, производство на Bayer AG, Германия с гарантирана ефективност >95%, съгласно характеристиката на фирмата-производител, на опитните групи, третирани с Варостоп-ленти и с Оксалис на останалите опитни и контролни групи.

5.През целия период на изпитването са наблюдавани третираните семейства за нормално развитие, проява на странични явления и вредно влияние на изпитваните препарати върху майката, пчелите и пилото.

6. Ефективността на ВМП Варостоп и ВМП Екостоп е изчислявана по следната формула:

   

Резултати:

Бързият тест за резистентност във всички пчелини показа, че повече от 50% от акарите падат под действието на Варостоп, което ни дава основание да твърдим за липса на резистентност на акарите Varroa спрямо Варостоп.

 

Фиг. 1. Ефективност на ВМП Варостоп в изпитваните пчелини - %

Силата на семействата и отводките, включени в опитните и контролните групи отговаряше на нормалното им развитието за сезона. Степента на опаразитеност на пчелите след експеримента е почти двойно по-ниска от първоначалната.

Получените резултати от проведеното клинично изпитване на Варостоп показват висока ефективност срещу вароатозата в изпитваните пчелини – гр. Бойчиновци и с. Пъстрен, обл. Ст. Загора. След експозиция от 35 дни се постига ефективност, съответно 94,5% в пчелините в Бойчиновци, 91,23% в Ст. Загора и 87,82% в пчелина с. Златия /Min/Max - 87,38/98,86%/.  В пчелина в Банкя опитът не беше напълно проведен, съгласно прилаганите методи, поради което тези данни не могат да се вземат под внимание. В пчелина в с. Златия по-ниската ефективност на Варостоп може да се обясни с някои технологични грешки. Кошерите бяха поставени близо един до друг и контролните групи бяха размесени между опитните, поради което е възможна и реинвазия на акара. Освен това при някои контролни групи възникна кражба. При две семейства от групата лентите бяха паднали на дъното и част от тях - изхвърлени навън, което намалява действието на продукта.

Според нашето мнение акарицидният ефект на Варостоп, получен при проведените експерименти отговаря на изискванията на европейските нормативни документи (Директива 81/852/ЕЕС), притежава > 90% ефективност и не отстъпва на останалите препарати на базата на синтетичните пиретроиди.

Смятаме, че поради високата ефективност /над 90%, а в отделни опитни семейства над 98%/, която препаратът показва в изпитваните пчелини, той е подходящо средство за профилактика и борба срещу вароатозата в условията на нашата страна и може да отговори на нуждите на пчеларската практика за профилактика и борба срещу вароатозата по пчелите. Въз основа на получените резултати от бързия тест за резистентност и ефективността можем да заключим, че засега не може да се твърди за създадена устойчивост на  V. destructor към Варостоп в районите на проведеното изпитване. Липсата на вредно влияние върху пчелните семейства и отсъствието на резистентност на паразита към него го правят добър акарицид в борбата срещу вароатозата в България.

Необходимо е да се проведат по-обширни проучвания и в други райони на страната. При употребата на ВМП Варостоп трябва да се внимава, като се препоръчва прилагането му да се редува с продукти от други групи.

 Фиг. 2. Ефективност на ВМП Варостоп в изпитваните пчелини - %

Екостоп показа висока ефективност в пчелина в с. Златия и гр. Бойчиновци, съответно 97% и 91%. По-ниска акарицидна активност беше установена в пчелина в с. Пъстрен.

На базата на получените резултати за ефективността и поради това, че не оказва вредно действие върху пчелните семейства, липсата на остатъци в меда и неговия естествен състав, Екостоп е предпочитан продукт за използване за борба срещу вароатозата в биологичното пчеларство. Смятаме, че този продукт има своите предимства и с успех може да се прилага, както в конвенционалното, така и в биологичното пчеларство.

Основните препоръки към пчеларите, когато използват акарицидни продукти са следните: Редовно третиране – пролет, след приключване на медосбора и след приключване на пилото; Правилно прилагане – спазване на дозата, начина времето и продължителността на прилагане, препоръчани от фирмата производител; Едновременно третиране на пчелните семейства в целия район; Редуване на продуктите от различни групи; Наблюдение на поведението на пчелните семейства – кражби, изхвърляне на парчета от лентите.